Unik mulighet til å bli en IMPACT-partner

IMPACT har sitt utgangspunkt i FN fra tidlig på 80-tallet, og driver i dag prosjekter i 14 land gjennom et omfattende og kompetent nettverk av autonome, lokale stiftelser: International Federation of Impact Organisations (IFIO). Prosjektene utføres i et bilateralt samarbeid mellom finansierende og implementerende partnere. Siden oppstart har IMPACT, i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner, utført prosjekter i 32 land og berørt livene til over 40 millioner mennesker.

“IMPACTs visjon er et verdenssamfunn hvor funksjonshemming er redusert til et absolutt minimumsnivå, som følge av målrettet, forebyggende arbeid. Ingen skal forbli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser”.

Den norske grenen, IMPACT Norway, ble opprettet av Peter Daae i 2001 som en støttespiller for det internasjonale IMPACT-initiativet. Stiftelsen er registrert i Frivillighetsregisteret og Stiftelsesregisteret med organisasjonsnummer 983141021. Impact Norway er godkjent av Innsamlingskontrollen og medlem av FN-Sambandet. Stiftelsen har en liten og effektiv administrasjon i Norge og ønsker å bruke alle midler der de gir ønsket effekt – i prosjektlandene.

Med mobile konsepter som sykehustog, sykehusbåt, flytende klinikker og firehjulsdrevne biler med operasjonstelt og tilhørende utstyr på tilhenger, bringer IMPACT helsetjenester ut til fattige områder preget av dårlig infrastruktur og manglende helsetilbud. Prosjektene sikrer marginaliserte deler av lokalbefolkningens behov for primærhelsetjenester. Gratis, enkle kirurgiske inngrep reverserer unødvendige funksjonshemminger, og gir mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake.

Prosjektet bidrar direkte til oppnåelse av Bærekraftsmål 3 «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder», spesielt delmål 3.8 «Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris».

IMPACTs innovative og spennende prosjekter har fått mye anerkjennelse og internasjonal oppmerksomhet. IMPACT Norway har valgt å fokusere på støtte til prosjekter i Bangladesh, Kambodsja, India og Nepal. Et nytt prosjekt er også under utvikling i Myanmar.

Les mer om prosjektene IMPACT Norway støtter her.

søker NY Partner for VIDEREFØRING AV IMPACT NORWAY

Tiden er nå moden for et generasjonsskifte i IMPACT Norway. For å sikre stiftelsens langsiktige fremtid, er vi opptatt av å finne en partner som kan være med å føre stiftelsens arbeid videre. IMPACT ønsker derfor å komme i kontakt med en bemidlet person, organisasjon eller bedrift som har et ønske om, og er i stand til, å videreføre en politisk og religiøst nøytral humanitær stiftelse. Det overordnede formålet er å forebygge unødvendig funksjonshemming blant fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland.

Den nye partneren – bedriften, organisasjon eller personen(e) – må ha et genuint medmenneskelig verdisyn og ønske om å bidra i arbeidet med spennende og interessante sosiale utfordringer. For en familiebedrift, med ønske om å utvikle en CSR-profil og faktisk gjøre en reell forskjell, kan dette være et attraktivt alternativ. 

«Generasjonsskiftet», engasjementet eller overtakelsen kan skje gradvis og på forskjellige måter. Vi er mer opptatt av å finne “den rette”, enn hvordan det praktisk skal foregå. Dette kan vi sammen finne ut av.

TA KONTAKT FOR EN UFORMELL SAMTALE

Har dette fenget din oppmerksomhet? Har du spørsmål? Ønsker du å vite mer? Da er du velkommen til å kontakte Peter Daae for en uformell samtale.

Vi ønsker å høre fra deg innen 30.09.2019, for å komme videre i prosessen.

Epost: peter.daae@impactnorway.org
Telefon: 907 47 509

FELLES PROSJEKTREISE

Basert på tilbakemeldinger vi har fått, forstår vi at det er ønskelig fra flere hold å besøke noen av prosjektene. Vi skjønner at dette er viktig for å få en bedre oversikt over, og mer helhetlig forståelse av hvordan IMPACT jobber og hvordan dette påvirker lokalsamfunnene der vi jobber. Med dette som utgangspunkt, planlegger vi en ukes fellesreise i siste halvdel av januar 2020, hvor vi skal besøke flere forskjellige prosjekter i to av IMPACT-landene, India og Kambodsja. Vi har satt et max antall deltagere til 8 personer. Påmeldingsfristen er 31. Oktober.
Les mer om dette her.

Video: Peters tanker om veien videre