Social Investment : En kunstners tolkning

I vår har IMPACT hatt et samarbeid med den Oslobaserte kunstneren Eirik Martin Stuland. Samarbeidet har gått ut på at Eirik har fulgt IMPACTs arbeid i en periode gjennom dialog med oss. Han han så illustrert noen av sine tolkninger av IMPACTS arbeid, konsepter og prinsipper. Det har vært en spennende og annerledes erfaring for alle parter.

 

Eirik Martin Stuland

 

Eirik Martin Stuland er født i 1981, og er utdannet Sivil ingeniør fra NTNU innen Aerodynamikk. Metodebakgrunnen bruker han ofte til å dra paralleller eller koble konsepter. I kunsten bruker Eirik ofte fantasifulle uttrykk, og han leker med romlighet, perspektiv og lys, og dreier gjerne virkeligheten for å lage effekt. I første omgang presenteres en serie på fire arbeider, som publiseres her på vår hjemmeside og sosiale medier.

Eirik Martin Stuland har i denne omgang gjort en kunstnerisk tolkning av Impacts arbeid med sosiale investeringer.

 

 

 

 


*****


Downside
“I en tradisjonell forretningsterminologi er downside, eller nedside, de potensielt uheldige konsekvensene eller følgene av en handling, strategi, transaksjon etc. I en kontekst av sosiale investeringer finnes  en analogi til begrepet nedside. Begrepet er teknisk, realiteten er dessverre svært håndgripelig.
Verden går ikke i første omgang under ved manglende hjelp, mennesker gjør det. Først de svakeste, siden sprer nøden seg. Ved tidlig og forebyggende intervensjon kan man gripe inn og hjelpe før mennesker ligger helt nede. Alternativet hvis ingen hjelper er forspilte muligheter og bunnløs lidelse”.

 

[Downside] Eirik Martin Stuland 2018

*****

Leverage
“Leverage er et uttrykk med en dobbelt mening.
For det første har det en mekanisk tolkning; ved å bruke en spake eller vektstang kan man øke kraften fra bevegelse, brekkstang prinsippet. På den annen side brukes uttrykket i en finans og business sammenheng. Enten i kraft av å muliggjøre, fasilitere gjerne gjennom en målrettet og kraftfull handling. Eller den mere tekniske handlingen av å gire opp en investering ved å investere med lånte midler. Som en sosial- investerings analogi er tanken at investeringen man bidrar med, gires opp ved at den hjelper med å bedre levekår og iverksette tiltak som gjør det mulig for den som mottar hjelpen selv å bidra og bygge. En sosial investering gires gjennom et av det mest kraftfulle maskineriene vi kjenner;  Det menneskelige ønsket om å skape et godt liv i gode omgivelser”.

[Leverage] Martin Eirik Stuland 2018
 

*****

Outreach
“For Impact står begrepet Outreach sentralt. Outreach er ikke bare det vi gjør, men også en grunnleggende  del av det vi er. Outreach handler om å gi en håndsrekning der det trengs slik at mennesker og lokalsamfunn ikke slites ned i forsøket på å overkomme det vi i vår del av verden gjerne ser på som trivialiteter. Behovet for hjelp kan dreie seg helseinformasjon og enkle helsetjenester som hindrer invalidisering og/eller muliggjør arbeid, rent drikkevann der folk bor slik at dagene ikke brukes til å bære vann av vekslende kvalitet lange strekninger. Det sentrale er ikke hvem som hjelper, men at noen hjelper der det trengs”.

[Outreach] Eirik Martin Stuland 2018

*****

 

Return of Investment
«Når og hvor mye avkastning kan jeg forvente på denne investeringen?» Spørsmålet vil komme nærmest instinktivt for de fleste investorer. Hva blir så svaret når man har investert i liv, helse, bedret livskvalitet og arbeidsevne for mennesker hvor alternativene er få og dystre dersom ingen tar på seg oppgaven å bistå. Hva får man til bake, og når? For det første handler det å investere sosialt om å bygge og opprettholde. Individer, familier og lokalsamfunn er grunnmuren som danner grunnlaget for en holdbar, bærekraftig utvikling; først lokalt, så nasjonalt og globalt. Det snakkes ofte om vekst og om bærekraft. Oftest settes vekst og bærekraft i forbindelse i et økologisk perspektiv. Den menneskelige siden av bærekraft blir ofte tatt lettere på, eller oversett.
Tror man på å investere sosialt, tror man på mennesket som ressurs, en verdifull ressurs som ikke kan sløses med.  Ingen er tjent med at store deler av verdens befolkning lever på eller under et eksistensminimum. Dette er mennesker med ressurser til å bidra og delta.  Tradisjonell investor ville kanskje si de gir grunnlaget for fremtidig vekst og avkastning på investeringer i en gitt region. Gir grunnlag for optimisme for regional vekst. Kanskje til og med si at det er ved å investere i disse menneskene gir grunnlag for optimisme for global vekst fremover. Men det begynner i det små. Med enkeltmennesket, individet. Håp for fremtiden, å kunne bidra med og for sine nærmeste. Det å investere sosialt er å innse at mennesket kommer først”.

[Return of Investment] Eirik Martin Stuland 2018